Aktualności
Szkolenia
Dla Wykonawców
Dla Zamawiających
Formy Współpracy
Kontakt

Biorąc pod uwagę konieczność zgodnego z przepisami prawa wydatkowania środków publicznych a także szczegółowość postępowań kontrolnych w zakresie zamówień publicznych, właściwe stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych nabiera szczególnego znaczenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zamawiających oferujemy usługi outsourcingu działu zamówień publicznych, polegające na:
- tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z koniecznymi załącznikami,
- prowadzeniu procedur zamówień publicznych jako pełnomocnik zamawiającego,
- weryfikacji dokumentacji stworzonej przez zamawiającego pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism związanych w prowadzeniem postępowań przetargowych,
- sporządzaniu opinii prawnych w zakresie prowadzonego postępowania,
- reprezentacji zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami wszystkich instancji.


Outsourcing Działu Zamówień Publicznych dla Administracji:

Posiadamy w zakresie oferowanych usług zupełnie nową ofertę dla instytucji z sektora finansów publicznych posiadających siedzibę w okolicy Olsztyna. Kompleksowość świadczonych usług jak również okoliczność, że obsługę kancelarii zapewniają osoby posiadające wiedzę popartą wieloletnią praktyką w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych pozwalają na zaproponowanie zupełnie nowych na runku zamówień publicznych usług polegających na prowadzeniu Biur Zamówień Publicznych dla konkretnych instytucji (Zamawiających).

Proponowana usługa to możliwość korzystania z zasobów zewnętrznych na zasadach outsourcingu co pozwala odciążyć administrację przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności i zmniejszeniu kosztów jej utrzymania. W ramach świadczonych usług zapewniamy:
- Dobór kadry o stosownych kwalifikacjach,
- Obsługę oraz doradztwo przy wnoszonych środkach ochrony prawnej (min. sporządzanie odwołań, odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą),
- Reprezentację Zamawiającego podczas kontroli (w tym sporządzanie pisemnych wyjaśnień lub osobiste stawiennictwo na każde wezwanie osób reprezentujących daną Instytucję Kontrolującą),
- Na indywidualne życzenie klienta udostępniamy bazę posiadanych wzorów dokumentów,
- Realizację nie tylko postępowań przetargowych ale również zamówień poniżej 14 tys. euro,
- Przygotowywanie opinii w przedmiocie zagadnień związanych bezpośrednio z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych
- Przygotowywanie wewnętrznych regulaminów,
- Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników klienta wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych,
- Na indywidualne zlecenie klienta oddelegowujemy pracownika na stałe obsługującego zamówienia u klienta,
- Elastyczny czas pracy oraz pełną dyspozycyjność nszych pracowników i przedstawicieli,
- Możliwość ustalenia wygodnej dla klienta formy kontaktu (elektroniczna, telefoniczna, papierowa, osobista).

Cennik usług w ramach outsourcingu ustalany jest za każdym razem indywidualnie, w zależności od ilości i charakteru prowadzonych postępowań. Koszty tej usługi kształtują się w granicach od 2 500 do 5 500 PLN BRUTTO miesięcznie.


Aktualności    |    O Nas    |    Szkolenia    |    Dla Wykonawców    |    Dla Zamawiających    |    Formy Współpracy    |    Kontakt


Copyright© 2012 ® zoltek design